Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering
 

Definities
1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Cliënt: De natuurlijke persoon die door de rechter onder bewind wordt gesteld dan wel op basis van een vrijwillig gesloten overeenkomst een beheersrekening bij H3 H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering aanhoudt.

Bewindvoerder/Inkomensbeheerder: H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering is het kantoor dat zich bezig houdt met de uitvoering van het bewind/inkomensbeheer ten behoeve van de cliënt.
 
Inkomensbeheer: Het beheren van het inkomen van de cliënt en het met machtiging ten name van de cliënt verrichten van betalingen op naam en voor rekening van de cliënt. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Beheersrekening: Een door H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering, geopende rekening voor de cliënt waarop diens inkomen wordt gestort en de betalingen van de vaste en variabele lasten, evenals eventuele reserveringen plaatsvinden.

Leefgeldrekening: Een rekening die de cliënt al heeft dan wel door H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering, wordt geopend om het leefgeld voor de cliënt over te maken.

Leefgeld: De periodieke vergoeding die de cliënt op basis van het vastgestelde inkomensplan ontvangt om te voorzien in de huishoudelijke uitgaven.

Inkomensplan: Het in overleg met de cliënt dan wel een hulpverlener opgestelde plan waarin op basis van het beschikbare inkomen de betaling van de vaste lasten en variabele lasten plaatsvindt en waarbij eventueel reserveringen voor periodieke financiële verplichtingen worden gedaan, evenals de hoogte van het leefgeld en de frequentie van de toekenning daarvan wordt vastgesteld;

Inkomen: Inkomsten uit hoofde van een arbeidsverhouding, sociale zekerheidswetten, inkomensondersteunende maatregelen en overige componenten, die in redelijkheid en billijkheid tot het inkomen gerekend kunnen worden.

Zorgplan: Bevat schriftelijke afspraken met betrekking tot de behandeling van de cliënt. Het gaat hierbij onder andere om gestelde doelen.  De verwachte tijdsduur. De te verrichten taken. Het tijdstip van zorgverlening. De omvang van de te verlenen hulp. De in te zetten deskundigheid. Het tijdstip van de evaluatie. De zorgverleners van andere organisaties, waarmee samengewerkt wordt.

 

 

 

Inkomensplan
De bewindvoerder/inkomensbeheerder stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een inkomensplan op.

De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van het inkomensplan.

Bij het opstellen van het inkomensplan dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn.

Bij het opstellen van het inkomensplan dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de bewindvoering of het inkomensbeheer, de vaste lasten en de noodzakelijke verzekeringen te worden gewaarborgd. Voorzover deze kosten een niet maandelijks karakter hebben, wordt door de bewindvoerder/inkomensbeheerder hiervoor gereserveerd.

De kosten voor onderbewindstelling/inkomensbeheer en/of mentorschap worden maandelijks ten laste van de beheersrekening gebracht. Indien de kosten bij een derde in rekening kunnen worden gebracht zal H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering dit voor de cliënt uitvoeren.

In het kader van bewindvoering en inkomensbeheer is geen roodstand mogelijk, noch op de beheersrekening, noch op de leefgeldrekening.

Indien de bewindvoerder/inkomensbeheerder en de cliënt geen overeenstemming kunnen bereiken over de inhoud van het inkomensplan, bepaalt de bewindvoerder/ inkomensbeheerder de inhoud van het plan.

In het inkomensplan kunnen alleen wijzigingen worden aangebracht indien deze door de bewindvoerder/inkomensbeheerder en cliënt schriftelijk worden overeengekomen, behalve de wijzigingen die te maken hebben met de periodieke aanpassing van de vaste lasten en het inkomen. Bij onderbewindstelling behoudt H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering. zich het recht voor bij gewijzigde omstandigheden het plan aan te passen.

 


Verplichtingen bewindvoerder, inkomensbeheerder
De bewindvoerder c.q. inkomensbeheerder zal de cliënt periodiek schriftelijk informeren over de voortgang van de bewindvoering of het inkomensbeheer.

De inkomensbeheerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening.

De bewindvoerder heeft aan zijn informatieplicht voldaan door het maandelijks ter beschikking stellen van een afschrift van de rekening en het periodiek afleggen van verantwoording aan de rechter.

Met het aangaan van een overeenkomst machtigt de cliënt de inkomensbeheerder om het inkomen van de cliënt te ontvangen en op basis daarvan uitvoering aan het inkomensplan te geven.
De bewindvoerder stelt de cliënt in staat om kennis te nemen van de beschikking tot de onder bewindstelling die door de rechter is afgegeven.

 


Verplichtingen cliënt
De cliënt geeft bij onder bewindstelling/inkomensbeheer volledige openheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, uitgaven en lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.

De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering mede te delen.

De cliënt blijft bij inkomensbeheer steeds zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen.

 De cliënt verplicht zich tegenover H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat H3 Inkomensbeheer en

Bewindvoering hierover vooraf instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of instant houden van een roodstand op een bank en/of girorekening.

 


Informatie en registratie 
De bewindvoerder/inkomensbeheerder/mentor is in het kader van de uitvoering van zijn beherende werkzaamheden steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle relevante informatie met derden.

De cliënt is bekend met de opname van zijn persoonsgegevens in de persoonsregistratie van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoeringen BV.
Op deze persoonsregistratie is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

 


Klachten 
Op verzoek zal aan cliënt het klachtenreglement ter beschikking worden gesteld. Het klachtenreglement is ook gepubliceerd op de website:

 


Aansprakelijkheid
Indien er sprake is van een omstandigheid – waaronder begrepen een nalaten – die leidt tot aansprakelijkheid van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering dan is de aansprakelijkheid van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering. komt.

 


Slotbepalingen
De administratie van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering. strekt, onverminderd de bevoegdheid van de cliënt tot het leveren van tegenbewijs, tot volledig bewijs van alle door haar voor rekening van de cliënt in het kader van het inkomensbeheer verrichte handelingen, betalingen en reserveringen.

H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering. kan in rechte ten bewijze van haar handelingen, betalingen en reserveringen en het saldo volstaan met het produceren van door het kantoor conform getekende uittreksels uit haar administratie.

Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tot inkomensbeheer is Nederlands recht van toepassing.

H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering. is bevoegd tegemoet te komen aan zwaarwegende onbillijkheden die zich bij de toepassing van deze regeling kunnen voordoen.

Elke cliënt ontvangt tijdens het eerste persoonlijke contact een exemplaar van deze algemene voorwaarden. Daarnaast worden deze algemene voorwaarden op verzoek kosteloos toegezonden. 
De Algemene Voorwaarden zijn ook gepubliceerd op de website http://www.h3-inkomensbeheer.nl en te downloaden onder het genoemde kopje.

Deze algemene voorwaarden kunnen worden aangehaald als “Algemene Voorwaarden van H3 Inkomensbeheer en Bewindvoering".