Klachten

Behandeling van klachten en bezwaren

Waar mensen werken worden fouten gemaakt. Ook bij ons werken mensen!

Uiteraard zullen wij er alles aan doen om meningsverschillen op te lossen.Mochten er dan nog bezwaren of klachten over blijven, dan heeft u de mogelijkheid deze voor als nog schriftelijk kenbaar te maken.

Wij hebben daarvoor een reglement opgesteld.

 

Regeling bezwaren en klachten H3 Bewindvoering en inkomensbeheer BV

 

Algemene bepalingen 

Artikel 1 

 

In deze regeling wordt verstaan onder:

H3: H3 Bewindvoering en Inkomensbeheer BV;
Raad van toezicht: de Raad van Toezicht van H3 Bewindvoering en Inkomensbeheer BV,( RVT);Raad van bestuur: H3 Bewindvoering en InkomensbeheerBV.(RVB);
Directeur: de door de RVT aangestelde voorzitter van de Raad van Bestuur;
Medewerker: iedere andere werknemer van H3 dan de directeur;
Cliënt: een onder bewind gestelde bij wie H3 tot bewindvoerder is benoemd     of
Iemand met wie H3 een beheersovereenkomst heeft gesloten;
Bezwaar: een mondeling of schriftelijk ter kennis van H3 gebrachte uiting    van onvrede over de dienstverlening van de stichting;
Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij H3 ingediende uiting van   onvrede over de dienstverlening van de stichting;
Branchevereniging: de Branchevereniging BPBI

 

Artikel 2

Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van H3. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van bezwaren en klachten door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan.
Zo nodig is een medewerker van H3 de cliënt behulpzaam bij het op schrift stellen van een bezwaar of klacht.

 

Artikel 3

Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen, behandeld door de medewerker die het dossier van de cliënt beheert. Deze tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen.

Lukt het niet, dan brengt de medewerker het bezwaar ter kennis van de directeur. Deze behandelt het bezwaar en tracht daarbij, eventueel via nader overleg met de cliënt en de betrokken medewerker, het bezwaar alsnog in der minne op te lossen.

De cliënt ontvangt schriftelijk bericht van de wijze waarop het bezwaar door de directeur is afgedaan. Is de cliënt niet tevredengesteld dan kan hij/zij een klacht indienen.

 

Artikel 4

Elk bezwaar wordt direct gemeld aan de met registratie belaste medewerker. Deze vermeldt het bezwaar op een voorbedrukt en genummerd formulier en deelt de cliënt zo nodig mee wanneer hij/zij antwoord krijgt op zijn bezwaar.

Als het bezwaar is opgelost of afgedaan wordt dat terstond medegedeeld aan de met registratie belaste medewerker, die ervoor zorgt dat de wijze waarop dat is gebeurd wordt vastgelegd op het bezwarenformulier.

De directeur archiveert de afgewerkte bezwarenformulieren en rapporteert daarover jaarlijks aan de RVT en de accountant van H3

 

Klachten

Artikel 5

Klachten worden terstond gemeld aan de directeur. Deze stelt een onderzoek in, formuleert de klacht zo nodig nader, hoort de cliënt en tracht de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dat, dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.

Indien binnen een maand na indiening van de klacht geen oplossing is bereikt wordt de cliënt, schriftelijk, de keuze geboden de klacht voor te leggen aan de RVT of aan de klachtencommissie van de branchevereniging.

Indien de cliënt kiest voor een behandeling door de RVT legt de directeur, binnen één week na ontvangst van de door de cliënt schriftelijk kenbaar gemaakte keuze, de klacht voor aan de RVT.

 

Artikel 6

De klacht wordt zo spoedig mogelijk behandeld door de RVT of een daartoe speciaal aan te wijzen lid die dan namens de RVT optreedt. De wijze van behandeling wordt bepaald door de RVT, echter met inachtneming van het volgende.

De RVT stelt een onderzoek in naar de klacht en neemt daarbij kennis van alle stukken. Tenzij de RVT unaniem van oordeel is dat de klacht kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond is, kan de RVT besluiten de cliënt zo nodig te horen. De RVT deelt dat schriftelijk mede aan de cliënt en de directeur.

De RVT lost de klacht zo mogelijk door bemiddeling op en deelt het resultaat daarvan schriftelijk mede aan de cliënt en de directeur.

Indien binnen een maand na voorlegging van de klacht aan de RVT geen oplossing is bereikt, wordt door de RVT uiterlijk binnen één maand, schriftelijk en gemotiveerd op de klacht beslist.

De RVT gaat na of de gedraging waarover is geklaagd:

in strijd is met een wettelijk voorschrift of een voor de stichting geldende regeling;
in overeenstemming is met de dienstverlening waartoe de stichting zich heeft verbonden en/of;
na afweging van alle feiten en omstandigheden in redelijkheid toelaatbaar is.
De RVT kan de klacht niet-ontvankelijk, gegrond of ongegrond verklaren.

Van de beslissing wordt terstond een afschrift gezonden aan de cliënt en de directeur. Hoger beroep is niet mogelijk.

 

Artikel 7

Een klacht wordt niet in behandeling genomen of de behandeling wordt gestaakt als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

 

Artikel 8

De directeur archiveert de afgedane klachten en rapporteert daarover jaarlijks aan de RVT en de accountant van de stichting.

Bedoelde rapportage zal onderdeel uitmaken van het door de Stichting te maken jaarverslag.

 

Artikel 9

Deze regeling treedt in werking op 01-01-2014 en geldt voor onbepaalde tijd.